HGGTO #11 Guncannon First Type (Iron Calvary Squadron)

by Bandai